อาจารย์ที่ปรึกษา
  • ผศ. นพ.จักรพันธ์ สุศิวะ

    พ.บ., วท.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Ped. Respiratory Diseases

    พ.ศ. 2534 - 2559

    สาขาวิชาระบบการหายใจ