อาจารย์ที่ปรึกษา
 • ศ. เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์

  พ.บ., FAAP, อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์), Dip. Amer. Board of Ped., Cert. in Ped. Genetics and Med. Genetics (FACMG)

  พ.ศ.2530 – 2555

  สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์

 • ศ. เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์

  พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), อ.ว. (ทารกแรกเกิด-ปริกำเนิด), M.P.H. (Epidemiology), Cert. in Neonatology, Cert. in Lactation Management Education

  พ.ศ. 2520 - 2555

  สาขาวิชาทารกแรกเกิด

 • ผศ. นพ.สำรวย ไตรติลานันท์

  พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Developmental Ped.

  พ.ศ. 2522 - 2555

  สาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

 • รศ. นพ.นิรันดร์ วรรณประภา

  พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), M.Sc. (Clinical Epidemiology)

  พ.ศ. 2523 - 2559

  สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

 • ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธราธิป โคละทัต

  พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Dip. in Neonatology, Cert. in Lactation Management Program

  พ.ศ. 2524 - 2561

  สาขาวิชาทารกแรกเกิด

 • ศ. เกียรติคุณ นพ.พิภพ จิรภิญโญ

  พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Ped. Gastroenterology and Nutrition

  พ.ศ. 2524 - 2560

  สาขาวิชาโภชนาการ

 • ผศ. พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล

  พ.บ., วท.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Ped. Hematology & Oncology, อ.ว. (โลหิตวิทยา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว

  พ.ศ. 2530 - 2560

  สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี

 • ศ. เกียรติคุณ นพ.ปกิต วิชยานนท์

  พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ), Dip. Amer. Board of Ped., Dip. Amer. Board of Allergy & Immunology, FAAP, FACAAI, FAAAI, อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้)

  พ.ศ. 2532 - 2559

  สาขาวิชาโรคภูมิแพ้