อาจารย์ที่ปรึกษา
 • ศ. เกียรติคุณ พญ.จิราศรี วัชรดุลย์

  พ.บ.,Dr. Med.,อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์)

  พ.ศ. 2511 - 2544

  สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร

 • ศ. คลินิกเกียรติคุณ พญ.สุจิตรา วีรวรรณ

  พ.บ.,อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์), Dip. Developmental & Community Ped. & Child Assessment

  พ.ศ. 2512 - 2543

  สาขาวิชาโรคผิวหนัง

 • ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.เสน่ห์ เจียสกุล

  พ.บ.,Cert. in Microbial Study Course, อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์)

  พ.ศ. 2513 - 2545

  สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

 • ศ. เกียรติคุณ นพ.กิตติ อังศุสิงห์

  พ.บ., Dip. Amer. Board of Ped., Cert. in Ped. Endocrinology, อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์)

  พ.ศ. 2517 - 2545

  สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

 • รศ. นพ.วิบูล สุนทรพจน์

  พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต)

  พ.ศ. 2514 - 2547

  สาขาวิชาโรคไต

 • ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.เหลือพร ปุณณกันต์

  พ.บ., วปอ. (32), Dip. Amer. Board of Ped., Cert. in Ped. Endocrinology, อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์)

  พ.ศ. 2517 - 2547

  สาขาวิชาพิษวิทยา

 • รศ. พญ.ประอร ชวลิตธำรง

  พ.บ., อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์), Dip. Amer. Board of Ped., Cert. in Genetics & Neonatology

  พ.ศ. 2519 - 2540

  สาขาวิชาทารกแรกเกิด

 • รศ. นพ.อภิชาติ นานา

  พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Ped. Cardiology

  พ.ศ. 2518 - 2555

  สาขาวิชาโรคหัวใจ