อาจารย์ที่ปรึกษา
 • ศ. เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา

  พ.บ.,อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Ped. Hematology

  พ.ศ. 2493 - 2527

  สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี

 • ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุรพล บุญประกอบ

  พ.บ.,อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Neonatology

  พ.ศ. 2503 - 2537

  สาขาวิชาทารกแรกเกิด

 • ศ. เกียรติคุณ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ

  พ.บ.,Cert. in General & Child Psychiatry, อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น)

  พ.ศ. 2506 - 2539

  สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 • ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์

  พ.บ., D.Sc., อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์),

  พ.ศ. 2507 - 2539

  สาขาวิชาโภชนาการ

 • ศ. เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตู้จินดา

  พ.บ., Dip. Amer. Board of Ped., Dip. Amer. Subboard of Ped. Allergy, Dip. Amer. Board of Allergy & Immunology, อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์), วปอ. (ปรอ 2), FAAP, FACAAI

  พ.ศ. 2508 - 2541

  สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา

 • ศ. เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา

  พ.บ., M.S., FAAP, อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์), Dip. Amer. Board of Ped., Cert. in Ped. Endocrinology

  พ.ศ. 2509 - 2543

  สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

 • ศ. เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ ตันไพจิตร

  พ.บ., M.S., Cert. in Ped. Hematology, อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์), อ.ว. (โลหิตวิทยา)

  พ.ศ. 2510 - 2543

  สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี

 • ผศ. พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์

  พ.บ., Dr. Med., อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์), อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต)

  พ.ศ. 2510 - 2545

  สาขาวิชาโรคไต