ตำรา/หนังสือทางกุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชา /หนังสือ รายละเอียด

ชื่อบรรณาธิการ: ศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ

ปีที่ตีพิมพ์: 2567

ISBN : 978-616-443-614-5

ข้อความโดยสังเขป: หนังสือ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในเวชปฎิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหา การประเมินและการวินิจฉัยทางจิตเวช การจำแนกโรคทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในเด็กเล็ก ฯลฯ

ราคาหน้าปก: 450 บาท

ราคาขาย: 400 บาท

จำนวนหน้า: 396 หน้า

วิธีการสั่งซื้อ: ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0-2419-5830-1 หรือ https://lin.ee/ss8NNQG

สั่งซื้อที่นี่: https://forms.gle/L7SogH6CQRgTAPsH8

ชื่อหนังสือ: ภาวะขาดออกซิเจนปริกำเนิดและการรักษาภาวะสมองขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดด้วยวิธีลดอุณหภูมิ Perinatal asphyxia and therapeutic hypothermia for neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy

ชื่อบรรณาธิการ: รศ.พญ. รัชฎา กิจสมมารถ

ปีที่ตีพิมพ์: 2566

ISBN: 978-616-8201-31-2

ราคาหน้าปก: 1,650 บาท

ราคาขาย: 1,650 บาท (บุคลากรศิริราชมีส่วนลด 15% เหลือ 1,402.50 บาท)

จำนวนหน้า: 400 หน้า

วิธีการสั่งซื้อ: สั่งซื้อรูปแบบเล่มผ่าน https://www.sirirajbooks.com/th
สั่งซื้อรูปแบบ E-book ได้ทั้งระบบ iOS และ Android รายละเอียดใน Poster

สารบัญ :


ชื่อหนังสือ: โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ชนิดวิกฤตในทารกแรกเกิดและเด็กเล็ก

ชื่อบรรณาธิการ: รศ.พญ. ชดชนก วิจารสรณ์

ปีที่ตีพิมพ์: 2565

ISBN: 978-616-443-714-2

ราคาหน้าปก: 600 บาท

ราคาขาย: 599 บาท

จำนวนหน้า: 801 หน้า

วิธีการสั่งซื้อ: order E-book ผ่าน E-book application: Siriraj books/Mebmarket/Ookbee

ชื่อหนังสือ: การประเมินภาวะ สุขภาพทารกแรกเกิด

ชื่อบรรณาธิการ:ศ.เกรียติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, ศ. ดร.วีณา จีระแพทย์

ปีที่ตีพิมพ์: 2565

ISBN: (ชุด) 978-616-593-371-1

ราคาหน้าปก: 750 บาท

ราคาขาย: 750 บาท

จำนวนหน้า: 268 หน้า

วิธีการสั่งซื้อ: ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-4195935 หรือ

ส่วนสารบัญ:

ชื่อหนังสือ: ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช ภาวะทางคลินิกที่สำคัญ เล่ม 1-3

ชื่อบรรณาธิการ:สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, วิฐารณ บุญสิทธิ, วาณี วิสุทธิเสรีวงศ์, รัตนาวลัย นิติยารมย์, อัจฉรา สัมบุณณานนท์

ปีที่ตีพิมพ์: 2564

ISBN: (ชุด) 978-616-443-607-7

ราคาหน้าปก: 2,000 บาท

ราคาขาย: 1,700 บาท

จำนวนหน้า: 2,626 หน้า

วิธีการสั่งซื้อ: ซื้อได้ที่ https://forms.gle/jqqi4NrRuMYqb8Mc9

ชื่อหนังสือ: ตำราเวชศาสตร์วัยรุ่น

ชื่อบรรณาธิการ: รสวันต์ อารีมิตร,สุภิญญา อินอิว, บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์,ศิริไชย หงษ์สงวนศรี,สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล

ISBN: 978-616-279-797-2

ปีที่ตีพิมพ์: 2559

ข้อความโดยสังเขป: -

ราคาหน้าปก: 880 บาท

ราคาพิเศษ: สำหรับนักศึกษาและแพทย์ประจำบ้านลดเหลือเล่มละ 800 บาท

จำนวนหน้า: 750 หน้า

วิธีการสั่งซื้อ: สั่งจองได้ที่หน่วยกุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรีชั้น 9 โทร 02-419-95996-7

ชื่อหนังสือ: Adult congenital heart disease (Transition from pediatric to adult health care)

ชื่อบรรณาธิการ:

  1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุพิมพ์ สูงสว่าง
  2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประคัลภ์ จันทร์ทอง
  4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชดชนก วิจารสรณ์

ข้อความโดยสังเขป: โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเป็นความผิดปกติที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยเหล่านี้มักตรวจพบตั้งแต่เด็ก แต่บางรายอาจตรวจพบเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ปัจจุบันผลของการรักษาดีขึ้นทำให้ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด มีชีวิตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่รวมถึงทำให้พบภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวมากขึ้น การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงอาศัยความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพได้แก่ กุมารแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศัลยแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก รวมถึงวิสัญญีแพทย์ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆ แพทย์จึงควรมีความรู้ในการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมากขึ้นสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงจัดทำหนังสือนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยในประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์: 2557

ISBN: 975-616-279-585-5

ราคาหน้าปก: -

ราคาขาย: 250 บาท

จำนวนหน้า:

วิธีการสั่งซื้อ: คุณอภิรัติกล่อมแพทอง สาขาวิชาโรคหัวใจ ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 8
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 02-419-5672

ชื่อหนังสือ: ตำรากุมาเวชศาสตร์ศิริราช ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ

ชื่อบรรณาธิการ:สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, วิฐารณ บุญสิทธิ, วาณี วิสุทธิเสรีวงศ์, รัตนาวลัย นิติยารมย์

ปีที่ตีพิมพ์: 2559

ISBN: 978-616-279-864-1

ราคาหน้าปก: 1,100 บาท

ราคาขาย: 950 บาท

จำนวนหน้า: 500

วิธีการสั่งซื้อ: ซื้อได้ที่สำนักงานภาควิชาตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 13
คุณวันดี ทองใบศรี โทร 0-2419-5962

ชื่อหนังสือ: โรคผิวหนังเด็ก

ชื่อบรรณาธิการ: วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รัตนาวลัย นิติยารมย์

ISBN: 978-616-443-128-7

ปีที่ตีพิมพ์: 2563

ข้อความโดยสังเขป: "โรคผิวหนังในเด็กเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์ รวมทั้งตจแพทย์ล้วนมีโอกาสที่จะได้ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ โรคที่พบบ่อยในเด็กนั้นแตกต่างจากผู้ใหญ่ ผื่นโรคเดียวกันอาจมีลักษณะเหมือนกัน แต่การประเมิน การรักษาอาจต่างกัน แพทย์ควรต้องคำนึงถึงขนาดยา ผลข้างเคียงที่อาจมีต่อพัฒนาการ การเจริญเติบโตของเด็ก และอันตรายที่ควรพึงระวังในระยะยาว แม้โรคส่วนใหญ่จะไม่มีอันตราย แต่มักก่อให้เกิดความกังวลกับผู้ป่วยและผู้ปกครอง ทำให้ขาดความมั่นใจ เสียบุคลิก คุณภาพชีวิตด้อยลง ตำราโรคผิวหนังเด็กนี้ ผู้นิพนธ์ได้รวบรวมปัญหาให้ครอบคลุมกลุ่มโรคที่พบบ่อยในเด็กไทย โดยมีวัตถุประสงค์หวังให้ผู้อ่านใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคผิวหนัง แม้ปัจจุบันองค์ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ ในการดูแลรักษาโรคผิวหนังมีความเจริญก้าวหน้าไปมาก แต่ผู้นิพนธ์พยายามอ้างอิงข้อมูลของผู้ป่วยเด็กไทย โดยเฉพาะงานวิจัยของผู้นิพนธ์เอง อีกทั้งยังสอดแทรกประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยไว้ให้มากที่สุด การนิพนธ์พยายามยึดหลักทางภาษาศาสตร์ให้ถูกต้องตามราชบัณฑิตยสถาน ใช้ศัพท์บัญญัติตามฐานข้อมูลงานวิชาการของราชบัณฑิตยสถานให้มากที่สุด แต่หากศัพท์ทางการแพทย์ที่ราชบัณฑิตยสถานยังไม่ได้บัญญัติไว้ ผู้นิพนธ์ขอใช้คำทับศัพท์เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้นิพนธ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้จากตำราโรคผิวหนังเด็กเล่มนี้จะยังประโยชน์แด่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อ่าน อันจะนำมาซึ่งความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก ทำให้เด็กไทยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป "

ราคาหน้าปก: 800 บาท

ราคาพิเศษ: 499 บาท

จำนวนหน้า: 592 หน้า, รูปแบบ : PDF, ขนาด File : 163.07 MB

วิธีการสั่งซื้อ:

ชื่อหนังสือ: ตำราโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิในเด็ก (Pediatric Allergy & Primary Immunodeficiency diseases)

ชื่อบรรณาธิการ: อรทัยพิบูลโภคานันท์, นวลอนงค์วิศิษฏสุนทร, วรวิชญ์ เหลืองเวชการ,ปัญจมา ปาจารย์

ปีที่ตีพิมพ์: มกราคม 2555

ISBN:

ราคาหน้าปก: 900 บาท

ราคาขาย: ลดเหลือ 500 บาท

จำนวนหน้า:

วิธีการสั่งซื้อ: ซื้อได้ที่

  1. สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกเจ้าฟ้าฯ ชั้น 8 ห้อง 804
  2. ศูนย์หนังสือจุฬฯ ทุกสาขา
  3. เว็บไซต์ E-commerce: http://www.si.mahidol.ac.th/sirirajbooks

ชื่อหนังสือ: Acute Care  Pediatrics 

ชื่อบรรณาธิการ: รศ.นพ.ประพันธ์ อ่านเปรื่อง, ศ.พญ.จารุพิมพ์ สูงสว่าง, รศ.พญ.วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์,ผศ.นพ.สรุชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ISBN: 978-974-11-1435-1

ปีที่ตีพิมพ์: 2554

ข้อความโดยสังเขป: ได้รวบรวมประสบการณ์ในการดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นใน ผู้ป่วยทุกแขนงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยจัดทำเป็นคู่มือฉบับพกพา เพื่อสนองตอบความต้องการของแพทย์  ซึ่งไม่สามารถหาอ่านได้ในตำรา  ดังนั้น เนื้อหาจึงเน้นเฉพาะ Practical point รวมทั้งได้สอดแทรกประสบการณ์ทางเทคนิคต่าง ๆ ของคณาจารย์หลายสาขาวิชาฯ  เพื่อให้แพทย์ สามารถนำไปใช้ในการปฎิบัติงานได้จริง

ราคาหน้าปก: 250 บาท

ราคาขาย: 250 บาท

จำนวนหน้า: 552 หน้า

วิธีการสั่งซื้อ:

ชื่อหนังสือ: ตำรา systemic lupus erythematosus ในเด็กและวัยรุ่น

ชื่อบรรณาธิการ: ศ.พญ. อัจฉรา สัมบุณณานนท์, รศ.นพ.อนิรุธ ภัทรากาญจน์, ผศ.พญ. นันทวัน ปิยะภาณี

ISBN: 978-616-348-182-5

ปีที่ตีพิมพ์: 2556

ข้อความโดยสังเขป: ตำรา systemic lupus erythematosus ในเด็กและวัยรุ่นเล่มแรกของไทย ซึ่งได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอย่างครบถ้วน โดยมีรูปแบบที่ค้นได้ง่ายและมีตัวอย่างผู้ป่วยประกอบ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกุมารแพทย์ แพทย์ทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ ในการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไ SLE ในเด็กและวัยรุ่นไทย

ราคาหน้าปก: 550 บาท

ราคาขาย: ลดเหลือ 400 บาท (แจกฟรี !! สำหรับนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ศิริราช)

จำนวนหน้า: 427 หน้า

วิธีการสั่งซื้อ: ติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 7 โทร 0-2419-5660-1