สื่อสารงานบุคลากร
ลำดับที่ เรื่อง
1. กิจกรรมต่างๆ
2. การเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับการใช้งาน e-DOC, SELECx หรือการใช้งานอื่น ๆ ในระบบ Intranet of Siriraj
3. ปฎิทินการใช้ Zoom meeting