กิจกรรมต่างๆ ของภาควิชา
กิจกรรมภาควิชาฯ ช่วงวันที่จัดกิจกรรม
1. กิจกรรมวันเด็กของภาควิชาฯ วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม
2. กิจกรรมงานสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 12 เมษายน (การศึกษาภาควิชาฯ)
3. งานทำบุญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ร.8 9 มิถุนายน ของทุกปี
4. Open house ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี (การศึกษาหลังปริญญา)
5. งานทำบุญตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี 13 กันยายน ของทุกปี
6. งานวันมหิดล (วางพวงมาลา) 24 กันยายน ของทุกปี
7. งานมุฑิตาจิตอาจารย์ภาควิชาฯ ช่วงเดือนกันยายนของทุกปี
8. งานเลี้ยงขอบคุณพยาบาลที่เกษียณอายุ ช่วงเดือนกันยายนของทุกปี
9. งานประชุมวิชาการประจำปี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน
10. กิจกรรมลอยกระทง ช่วงเดือนพฤศจิกายน (การดำเนินการอยู่ที่คณะฯ)
11. กิจกรรมกีฬาสี ช่วงเดือนธันวาคม (การดำเนินการอยู่ที่คณะฯ)
12. งานปีใหม่ภาควิชา ช่วงเดือนธันวาคม – มกราคมของทุกปี