แสดงความยินดี
 1. แสดงความยินดี ศ.พญ.วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์ และ ศ.พญ.อรณี แสนมณีชัย
 2. แสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตู้จินดา
 3. รางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2566
 4. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล R2R Award 2023
 5. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
 6. รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ
 7. แสดงความยินดีแด่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เหลือพร ปุณณกันต์
 8. แสดงความยินดีแด่ ศ. พญ.อรทัย พิบูลโภคานันท์
 9. แสดงความยินดีแด่ รศ. พญ. จีรันดา สันติประภพ, ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต และ รศ.พญ.ศิริรัตน์ จารุวณิช
 10. แสดงความยินดีแด่อาจารย์อาวุโส ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
 11. แสดงความยินดีแด่อาจารย์อาวุโส ผศ.พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์ และ รศ.นพ.วิบูล สุนทรพจน์
 12. แสดงความยินดีกับ ศ.นพ.วิปร วิประกษิต ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
 13. แสดงความยินดีกับ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ได้รับรางวัลดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการวิจัย
 14. แสดงความยินดีกับ อ.ปิติพร ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
 15. แสดงความยินดีกับ อ.สุภิญญา, อ.ศิริรัตน์, อ.วรพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์
 16. แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
 17. แสดงความยินดีกับ รศ.พญ. นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award
 18. แสดงความยินดีกับ รศ.พญ.นันทวัน ปิยะภาณี
 19. แสดงความยินดีกับ ศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน
 20. รางวัลตำราศิริราช