วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญทางจักษุวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ

พันธกิจ

1. ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทางจักษุวิทยา ให้มีมาตรฐานในระดับสากล มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม
2. สร้างเครือข่ายวิจัย และงานวิจัยทางจักษุวิทยาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อประโยชน์ในการชี้นำและแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
3. ให้บริการตรวจรักษาทางจักษุวิทยาอย่างครบวงจร ที่มีคุณภาพในระดับสากล และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบของการดูแลผู้ป่วยทางจักษุ

แก้ไขล่าสุด 2564