ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)

ประเภททุน : ทุนศึกษาต่างประเทศ

ชื่อทุน : ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)

เงื่อนไขการให้ทุน : เป็นทุนผลิตอาจารย์ในระดับปริญญาเอก รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://www.research.mua.go.th/main/

จำนวนทุน : -

ระยะเวลา : -