ทุนบัณฑิตศึกษา

ประเภททุน : ทุนบัณฑิตศึกษา

ชื่อทุน : ทุนบัณฑิตศึกษา

เงื่อนไขการให้ทุน : จัดสรรให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกชั้นปีที่ 1
1.สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท-เอกจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.50 และสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50
2. มีคะแนนรวมของวิชาเฉพาะในการสอบข้อเขียนคัดเลือกเข้าศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยให้อยุ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และจะต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
3. เมื่อสิ้นสุดภาระรับทุนแล้ว นักศึกษามีสิทธิ์ยื่นความจำนงเพื่อขอรับทุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาในปีถัดไป

จำนวนทุน : -

ระยะเวลา : ตั้งแต่เดือนธีนวาคม - พฤศจิกายนของปีถัดไป