ทุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา

ประเภททุน : ทุนบัณฑิตศึกษา

ชื่อทุน : ทุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา

เงื่อนไขการให้ทุน : จัดสรรให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ชั้นปีที่ 2
1.สำหรับนักศึกษาปริญญาโทจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 และนักศึกษาปริญญาเอกหรือโท-เอกจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยจะต้องผ่านการศึกษาครบทุกวิชาตามข้อบังคับของหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และจะต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
2. มีความประพฤติดี โดยได้รับการรับรองจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. ต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์และต้องเริ่มงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แล้ว โดยได้รับการรับรองจากประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

จำนวนทุน : -

ระยะเวลา : ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - พฤษภาคมของปีถัดไป