ศ.นพ.สมภพ เรืองตระกูล

ประเภททุน : ทุน/รางวัลเรียนดี

ชื่อทุน : ศ.นพ.สมภพ เรืองตระกูล

เงื่อนไขการให้ทุน :

จะต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ผู้ที่ได้คะแนนเยี่ยมตลอดหลักสูตรวิชาจิตเวชศาสตร์

จำนวนทุน : 1 ทุน

ระยะเวลา : -