ทุนสนับสนุนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์เฟลโลว์

ประเภททุน : ทุน/รางวัลเรียนดี

ชื่อทุน : ทุนสนับสนุนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์เฟลโลว์

เงื่อนไขการให้ทุน : ทุนสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์เฟลโลว์ โครงการวิจัยละไม่เกิน 30,000 บาท

จำนวนทุน : 100 ทุน

ระยะเวลา : ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของโครงการวิจัย

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด