ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

ประเภททุน : ทุนอุดหนุนการศึกษา

ชื่อทุน : ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

เงื่อนไขการให้ทุน : ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นกองทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) มาเป็นเวลากว่า 17 ปี มีเป้าหมายเพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอก สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดตั้งเป็น "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) - ศิริราช" ขึ้นมาเป็นการเฉพาะโดยทุนดังกล่าวเป็นทุนในลักษณะของการร่วมทุน (Joint Funding) ในอัตรา 50:50 ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยการพิจารณาคัดเลือกให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ซึ่งจะต้องคัดเลือกนักศึกษาปริญญาเอกในความดูแลเพื่อเป็นสมัครเป็นผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้การตัดสินให้ทุนในลำดับสุดท้ายนั้น อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดูรายละเอียดได้ที่ http://rgj.trf.or.th/

จำนวนทุน : -

ระยะเวลา : -

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด