ทุนคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ประเภททุน : ทุน/รางวัลเรียนดี

ชื่อทุน : ทุนคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

เงื่อนไขการให้ทุน : เหรียญทองแดง สำหรับผู้ได้คะแนนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร
น.ส. ธัชจารีย์ พันธ์ชาลี
นักศึกษาผู้ได้คะแนนเป็นที่หนึ่ง
นศพ. ปี 3 จำนวน 2 ราย
น.ส.จุฑากานต์ โชติรัตนะศิริ
นายณัฐวุฒิ อภิวรรณรัตน์
นศพ. ปี 4 จำนวน 1 ราย
นายณัฐวุฒิ  สุวรรณวัชรชาติ
นศพ. ปี 6 จำนวน 1 ราย
นายสิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์

จำนวนทุน : 5 รางวัล

ระยะเวลา : -