ทุนโครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภททุน : ทุนอุดหนุนการศึกษา

ชื่อทุน : ทุนโครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เงื่อนไขการให้ทุน : เป็นทุนเพื่อผลิตบัณฑิตวิจัยและพัฒนาะดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศที่มุ่งเน้นการทำวิจัยและพัฒนาตามหัวข้อ เรื่องที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้กำหนด ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://www.most.go.th/home.htm

จำนวนทุน : -

ระยะเวลา : -