ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภททุน : ทุนอุดหนุนการศึกษา

ชื่อทุน : ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

เงื่อนไขการให้ทุน : เป็นนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนการศึกษา มีความประพฤติดี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง หากพบว่านักศึกษานำเงินทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การรับทุน และนำเงินทุนที่ได้รับมาคืนทั้งหมด

จำนวนทุน : -

ระยะเวลา : 1 ปี