ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

อ.พญ. เพียงพร ศักดิ์ศิริวุฒโฒ