ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ผศ.พญ. สกาวรัตน์ เพ็ชร์ยิ้ม