ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.พญ. ชารีนันท์ จิรภาไพศาล

  • 21.
    Srivannaboon S, Chirapapaisan C, Chonpimai P, Loket S.