ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.พญ. ชารีนันท์ จิรภาไพศาล