ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ศ.นพ. นิพนธ์ จิรภาไพศาล

  • 31.
    Chuenkongkaew W., Chirapapaisan N.