ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.พญ. ดารินทร์ สากิยลักษณ์