ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.พญ. กนกรัตน์ พรพาณิชย์