ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.นพ. อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์