ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ศ.พญ. งามแข เรืองวรเวทย์