ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ศ.พญ. พนิดา โกสียรักษ์วงศ์