ทำเนียบอาจารย์

ไธวดี   ดุลยจินดา
ศ.คลินิก พญ. ไธวดี ดุลยจินดา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อภิชาติ สิงคาลวณิช
ศ.คลินิก นพ. อภิชาติ สิงคาลวณิช

อาจารย์ประจำภาควิชา

ภัทนี สามเสน
ผศ.พญ. ภัทนี สามเสน

อาจารย์ประจำภาควิชา

สุชาดา กัมปนาทแสนยากร
ผศ.พญ. สุชาดา กัมปนาทแสนยากร

อาจารย์ประจำภาควิชา

จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม
รศ.พญ. จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม

อาจารย์ประจำภาควิชา

พนิดา โกสียรักษ์วงศ์
ศ.พญ. พนิดา โกสียรักษ์วงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อังคณา   เมธีไตรรัตน์
รศ.พญ. อังคณา เมธีไตรรัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

จักรพงศ์ นะมาตร์
ผศ.นพ. จักรพงศ์ นะมาตร์

อาจารย์ประจำภาควิชา

งามแข เรืองวรเวทย์
ศ.พญ. งามแข เรืองวรเวทย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

สุมาลี หวังวีรวงศ์
รศ.พญ. สุมาลี หวังวีรวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์
รศ.นพ. อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

วณิชา ชื่นกองแก้ว
ศ.พญ. วณิชา ชื่นกองแก้ว

อาจารย์ประจำภาควิชา

ภิญนิตา ตันธุวนิตย์
ศ.พญ. ภิญนิตา ตันธุวนิตย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ละอองศรี อัชชนียะสกุล
ศ.พญ. ละอองศรี อัชชนียะสกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ณัฐพร เทศะวิบุล
รศ.พญ. ณัฐพร เทศะวิบุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

วิภาวี บูรณพงศ์
รศ.พญ. วิภาวี บูรณพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

กนกรัตน์ พรพาณิชย์
รศ.พญ. กนกรัตน์ พรพาณิชย์

หัวหน้าภาควิชา

ธรรมนูญ สุรชาติกำธรกุล
รศ.นพ. ธรรมนูญ สุรชาติกำธรกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ณัฐวุฒิ รอดอนันต์
รศ.นพ. ณัฐวุฒิ รอดอนันต์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ดารินทร์ สากิยลักษณ์
รศ.พญ. ดารินทร์ สากิยลักษณ์

รองหัวหน้าภาควิชา

สบง ศรีวรรณบูรณ์
ศ.เกียรติคุณ นพ. สบง ศรีวรรณบูรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

นริศ กิจณรงค์
รศ.นพ. นริศ กิจณรงค์

อาจารย์ประจำภาควิชา

นิพนธ์ จิรภาไพศาล
ศ.นพ. นิพนธ์ จิรภาไพศาล

อาจารย์ประจำภาควิชา

โสมนัส ถุงสุวรรณ
ผศ.พญ. โสมนัส ถุงสุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

พิทยา ภมรเวชวรรณ
รศ.นพ. พิทยา ภมรเวชวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อติพร ตวงทอง
รศ.พญ. อติพร ตวงทอง

อาจารย์ประจำภาควิชา

ปิติพล ชูพงศ์
รศ.นพ. ปิติพล ชูพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

สุขศรี สุนทรโยธิน
รศ.พญ. สุขศรี สุนทรโยธิน

อาจารย์ประจำภาควิชา

สกาวรัตน์ เพ็ชร์ยิ้ม
ผศ.พญ. สกาวรัตน์ เพ็ชร์ยิ้ม

อาจารย์ประจำภาควิชา

ชารีนันท์ จิรภาไพศาล
รศ.พญ. ชารีนันท์ จิรภาไพศาล

อาจารย์ประจำภาควิชา

นพศักดิ์ ผาสุขกิจวัฒนา
รศ.ดร.นพ. นพศักดิ์ ผาสุขกิจวัฒนา

อาจารย์ประจำภาควิชา

สุธาสินี บุญโสภณ
ผศ.พญ. สุธาสินี บุญโสภณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

เพียงพร ศักดิ์ศิริวุฒโฒ
อ.พญ. เพียงพร ศักดิ์ศิริวุฒโฒ

อาจารย์ประจำภาควิชา

สุภเลิศ ประคุณหังสิต
ผศ.นพ. สุภเลิศ ประคุณหังสิต

อาจารย์ประจำภาควิชา

ปณตศม เง่ายุธากร
อ.พญ. ปณตศม เง่ายุธากร

อาจารย์ประจำภาควิชา

พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ
อ.พญ. พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

นิดา วงศ์ชัยสุวัฒน์
ผศ.พญ. นิดา วงศ์ชัยสุวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชา