บุคลากร

กฤตพล รัตนวารินทร์ชัย
คุณ กฤตพล รัตนวารินทร์ชัย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กฤษณะ มณีผกาพันธ์
คุณ กฤษณะ มณีผกาพันธ์

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

กัณฐิมาช์ พลพิชัย
คุณ กัณฐิมาช์ พลพิชัย

พยาบาลเฉพาะทางด้านจักษุวิทยาและพยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัดเลสิก

กุสุมาลย์ อินทร
คุณ กุสุมาลย์ อินทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกศราภรณ์ ศรีศิริ
คุณ เกศราภรณ์ ศรีศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกศวรินทร์ ทองอยู่
คุณ เกศวรินทร์ ทองอยู่

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เกษชัณญา รุ่งศิริ
คุณ เกษชัณญา รุ่งศิริ

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

จารุวรรณ ใจอ้าย
คุณ จารุวรรณ ใจอ้าย

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

จีรนันท์ อินทะนิล
คุณ จีรนันท์ อินทะนิล

ผู้ช่วยพยาบาลประจำศูนย์เลสิก

ชลิดา พุ่มรินทร์
คุณ ชลิดา พุ่มรินทร์

พนักงานสถานที่

ชุลีพร  กลัดแก้ว
คุณ ชุลีพร กลัดแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ไชยา อรัญคีรีไพร
คุณ ไชยา อรัญคีรีไพร

พนักงานธุรการ

ญาณี มุขดาร์
คุณ ญาณี มุขดาร์

เจ้าหน้าที่วิจัย

ญาดานุช ธนะลำพองผล
คุณ ญาดานุช ธนะลำพองผล

นักวิชาการศึกษา

ณัฐวุฒิ สุดโต
คุณ ณัฐวุฒิ สุดโต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ณาตยาณี หอมชง
คุณ ณาตยาณี หอมชง

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ธัญญธร เมธาลักษณ์
คุณ ธัญญธร เมธาลักษณ์

นักวิชาการศึกษา

ธัญภรณ์ เขียวกล่ำ
คุณ ธัญภรณ์ เขียวกล่ำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นพพร สำเนียงดี
คุณ นพพร สำเนียงดี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นภากร แสงมหาชัย
คุณ นภากร แสงมหาชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นัฐธิยา ไทยชมพูรุ่งเรือง
คุณ นัฐธิยา ไทยชมพูรุ่งเรือง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

น้ำฝน กิมยง
คุณ น้ำฝน กิมยง

พนักงานธุรการ

ประเทืองศรี ช้อนพิมาย
คุณ ประเทืองศรี ช้อนพิมาย

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประภัสสร แสงศรี
คุณ ประภัสสร แสงศรี

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

พรรณนิภา บุญเที่ยง
คุณ พรรณนิภา บุญเที่ยง

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

พันธวิทย์ บุทธิจักร์
คุณ พันธวิทย์ บุทธิจักร์

นักวิทยาศาสตร์

มธุวัลย์ ศรีคง
คุณ มธุวัลย์ ศรีคง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

มนัสวิน สายมัญ
คุณ มนัสวิน สายมัญ

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ยุวเรศ อินทร
คุณ ยุวเรศ อินทร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เยาวเรศ ไวยวาสนา
คุณ เยาวเรศ ไวยวาสนา

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

เยาวลักษณ์ แก้วมณี
คุณ เยาวลักษณ์ แก้วมณี

นักวิชาการศึกษา

รัตนา เชื้อรามัญ
คุณ รัตนา เชื้อรามัญ

พนักงานธุรการ

รุ่ง เกมาหายุง
คุณ รุ่ง เกมาหายุง

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

รุ่งทิพย์   แก้วมณี
คุณ รุ่งทิพย์ แก้วมณี

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

วารี หนูจ้อย
คุณ วารี หนูจ้อย

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิภาวี ดำรงศักดิ์สถาพร
คุณ วิภาวี ดำรงศักดิ์สถาพร

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิลาวัลย์ แสนพันธ์
คุณ วิลาวัลย์ แสนพันธ์

เจ้าหน้าที่วิจัย

ศิรินทิพย์ สีสุกใส
คุณ ศิรินทิพย์ สีสุกใส

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศิริวรรณ โลเกตุ
คุณ ศิริวรรณ โลเกตุ

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

สตพร วงษ์นวม
คุณ สตพร วงษ์นวม

พนักงานธุรการ

สมถิ่น ดงงาม
คุณ สมถิ่น ดงงาม

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาวิตรี จันทคา
คุณ สาวิตรี จันทคา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สิริมนต์ โกมลนิมิ
คุณ สิริมนต์ โกมลนิมิ

นักวิชาการเวชสถิติ

สุกัญญา ปลายชัยภูมิ
คุณ สุกัญญา ปลายชัยภูมิ

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

สุนิสา ขูดแก้ว
คุณ สุนิสา ขูดแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

สุพัตรา สว่างกุล
คุณ สุพัตรา สว่างกุล

เจ้าหน้าที่วิจัย

สุภวรรณ์ พิทักษ์เผ่าสกุล
คุณ สุภวรรณ์ พิทักษ์เผ่าสกุล

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

สุรพล ดอนงาม
คุณ สุรพล ดอนงาม

พนักงานทั่วไป

อธิประภา พินิจนึก
คุณ อธิประภา พินิจนึก

วัดสายตาและเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตา

อนุพงษ์ วีรบุรีนนท์
คุณ อนุพงษ์ วีรบุรีนนท์

เจ้าหน้าที่วิจัย