ผู้บริหาร

กนกรัตน์ พรพาณิชย์

หัวหน้าภาควิชา

รศ.พญ. กนกรัตน์ พรพาณิชย์

ดารินทร์ สากิยลักษณ์
รองหัวหน้าภาควิชา

รศ.พญ. ดารินทร์ สากิยลักษณ์