สาขาวิชา

  • สาขาวิชาจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อ
  • สาขาวิชาจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและม่านตาอักเสบ
  • สาขาวิชาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
  • สาขาวิชาโรคจอตา
  • สาขาวิชาโรคต้อหิน
  • สาขาวิชาโรคประสาทจักษุ
  • สาขาวิชาวัดสายตา เลนส์สัมผัส และฟื้นฟูการเห็น
  • สาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาและตกแต่ง