ติดต่อเรา

ภาควิชาจักษุวิทยา
Department of Ophthalmology

ตึกสยามินทร์ ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์: หน่วยตรวจโรคจักษุ 02-419-7399 สำนักงานภาควิชาฯ 02-419-9205
โทรสาร: 0-2411-1906