ระวัง ! “โรคตาแดง”

ระวัง ! “โรคตาแดง”

 

ผศ.พญ.สุขศรี โชติกวณิชย์
ภาควิชาจักษุวิทยา

Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

ในภาวะที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ มีผู้คนจำนวนมากจำเป็นต้องย้ายมาอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่มาก เช่น  ตามศูนย์อพยพต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ของร่วมกัน อีกทั้งการดูแลรักษาความสะอาดก็ทำไดยาก

ในสถานการณ์น้ำท่วมเช่นนี้ แน่นอนว่าเชื้อโรคมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นโรคติดเชื้อก็จะสามารถแพรระบาดไปยังผู้อื่นอย่างรวดเร็ว ซึ่งหนึ่งในโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับต้น ๆ (แต่เราสามารถป้องกันได้) คือ โรคตาแดง

 

สาเหตุของโรค…

เกิดจากการติดเชื้อไวรัส / เชื้อแบคทีเรีย พบในทุกเพศ ทุกวัย สามารถติดต่อกันง่าย

ผ่าน”ขี้ตา” หรือ “น้ำตา”

 

โรคนี้ติดต่อกันได้ทาง...
          -
มือเราไปสัมผัสขี้ตาหรือน้ำตาจากผู้ที่เป็นโรคตาแดง แล้วเผลอไปสัมผัสบริเวณดวงตาเราเอง

- มือเราไปสัมผัสสิ่งของที่มีการปนเปื้อนน้ำตาหรือขี้ตาผู้เป็นโรคตาแดงมาก่อน เช่น โตะ เก้าอี้ ปากกา น้ำสกปรก แล้วเผลอไปสัมผัสบริเวณดวงตาเราเอง

            - น้ำสกปรกที่ปนเปื้อนขี้ตาหรือน้ำตาของผู้เป็นโรคตาแดง กระเด็นเข้าตาเรา

- ใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้เป็นโรคตาแดง เช่น ผ้าขนหนู เสื้อผ้า เครื่องสำอางร่วมกัน

- สัตว์พาหะ เช่น แมลงหวี่ตอมตา

 

อาการน่าสงสัย...

- เคืองตา น้ำตาไหลมาก มีขี้ตาสีขาวขุ่นหรือเหลืองเขียว

- เยื่อบุตาขาว เกิดเป็นสีแดงอักเสบ

            อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้น 1-2 วันหลังไดรับเชื้อ  ถ้ามีอาการดังกล่าวควรรีบพบแพทย์เพื่อรับยาหยอดตาฆ่าเชื้อ และรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ซึ่งอาการจะหายไดในระยะเวลาเป็นสัปดาห์

            แต่ถ้าพบแพทย์ล่าช้าร่วมกับมีการติดเชื้อในชนิดที่รุนแรง อาจทำให้มีปัญหาการมองเห็น ตามัวร่วมด้วย และท้ายสุดอาจทำให้ตาบอดถาวรได้

 

อย่างไรก็ตามเราสามารถป้องกัน / ลดโอกาสการติดเชื้อโรคตาแดงไดโดย...

- หลีกเลี่ยงการใช้มือขยี้ตา ป้ายตา

- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสะอาดและสบู่ โดยเฉพาะหลังสัมผัสขี้ตาหรือน้ำตา

- ถ้าน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา ควรใช้น้ำสะอาดล้างตาทันที

- ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นทั้งที่มีตาแดงแลว หรือไมมีตาแดงเพราะอาจอยู่ในช่วงวันแรกๆ ที่รับเชื้อแต่ยังไมเกิดอาการ

- ระวังอย่าให้แมลงหวี่ตอมตา

- หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและสิ่งของเครื่องใช้อยู่เสมอ

- ผ้าเช็ดหน้าที่เช็ดขี้ตาหรือน้ำตาควรซักทำความสะอาดให้ดี

- กระดาษชำระหรือสำลีที่เช็ดขี้ตาหรือน้ำตาควรทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันแมลงพาหะ

- สำหรับเด็ก ควรหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำในบริเวณที่มีน้ำสกปรกท่วมขัง

 

     ผู้ป่วยที่มีอาการเป็นโรคตาแดงแล้วก็ควรปฏิบัติข้อแนะนำทุกข้อเช่นกัน

เพื่อลดโอกาสการแพรเชื้อ นอกจากนี้ควรหยุดงานพักรักษาตัว 1-2 สัปดาห์จนกว่าอาการจะหาย  ถาทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด  ก็จะปลอดภัยจากโรคตาแดง และ

ปองกันไม่ให้มีการระบาดของโรคนี้ได้

 

 

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด