เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

เป็นผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญทางจักษุวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ

พันธกิจ

Mission

1. ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทางจักษุวิทยา ให้มีมาตรฐานในระดับสากล มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม
2. สร้างเครือข่ายวิจัย และงานวิจัยทางจักษุวิทยาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อประโยชน์ในการชี้นำและแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
3. ให้บริการตรวจรักษาทางจักษุวิทยาอย่างครบวงจร ที่มีคุณภาพในระดับสากล และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบของการดูแลผู้ป่วยทางจักษุ

แก้ไขล่าสุด 2564

สาขาวิชา

Divisions

  • สาขาวิชาจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อ
    (Division of Pediatric Ophthalmology and Strabismus)
  • สาขาวิชาจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและม่านตาอักเสบ
    (Division of Ocular Immunology & Uveitis)
  • สาขาวิชาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
    (Division of Cornea and Refractive Surgery)
ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ความรู้สู่ประชาชน

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ภาควิชาจักษุวิทยา
Department of Ophthalmology

ตึกสยามินทร์ ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์: หน่วยตรวจโรคจักษุ 02-419-7399 สำนักงานภาควิชาฯ 02-419-9205
โทรสาร: 0-2411-1906