วิสัยทัศน์

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะเป็นสถาบันชั้นนำทางนิติเวชศาสตร์เพื่อแผ่นดิน และประชาชน

พันธกิจ

1.  จัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะฯเพื่อเป็นสถาบันชั้นนำด้านการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม  
2.  ให้บริการทางการแพทย์เพื่อเป็นสถาบันชั้นนำด้านนิติพยาธิ นิติเวชคลินิก และการบริการทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3.  ส่งเสริมการวิจัยด้านนิติเวชศาสตร์ และนิติวิทยาศาสตร์ให้มีผลงานที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ