ทำเนียบอาจารย์

วิชัย วงศ์ชนะภัย
รศ.ดร.นพ. วิชัย วงศ์ชนะภัย

หัวหน้าภาควิชา

พีรยุทธ เฟื่องฟุ้ง
อ.ดร.นพ. พีรยุทธ เฟื่องฟุ้ง

รองหัวหน้าภาควิชา

ปภาณุ สุทธิประสิทธิ์
ผศ.นพ. ปภาณุ สุทธิประสิทธิ์

อาจารย์

นิติกร  โปริสวาณิชย์
อ.ดร.นพ. นิติกร โปริสวาณิชย์

อาจารย์

วิจารณ์ วชิรวงศากร
อ.ดร.นพ. วิจารณ์ วชิรวงศากร

อาจารย์

ศักดา สถิรเรืองชัย
ผศ.นพ. ศักดา สถิรเรืองชัย

อาจารย์

สุรเชษฎ์ วงศ์วิทยาพาณิชย์
อ.นพ. สุรเชษฎ์ วงศ์วิทยาพาณิชย์

อาจารย์

สุนทร ศรมยุรา
รศ.นพ. สุนทร ศรมยุรา

อาจารย์

สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ
รศ.พญ. สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ

อาจารย์

มโนชญ์ สุวรรณศรี
ผศ.นพ. มโนชญ์ สุวรรณศรี

อาจารย์

วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
รศ.นพ. วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์

อาจารย์

ณัฐพล ตั้งจิตรุ่งโรจน์
นพ. ณัฐพล ตั้งจิตรุ่งโรจน์

อาจารย์