ทำเนียบอาจารย์

วิชัย วงศ์ชนะภัย
รศ.ดร.นพ. วิชัย วงศ์ชนะภัย

หัวหน้าภาควิชา

พีรยุทธ เฟื่องฟุ้ง
อ.ดร.นพ. พีรยุทธ เฟื่องฟุ้ง

รองหัวหน้าภาควิชา

ปภาณุ สุทธิประสิทธิ์
รศ.นพ. ปภาณุ สุทธิประสิทธิ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

นิติกร  โปริสวาณิชย์
อ.ดร.นพ. นิติกร โปริสวาณิชย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

วิจารณ์ วชิรวงศากร
อ.ดร.นพ. วิจารณ์ วชิรวงศากร

อาจารย์ประจำภาควิชา

ศักดา สถิรเรืองชัย
ผศ.นพ. ศักดา สถิรเรืองชัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

สุรเชษฎ์ วงศ์วิทยาพาณิชย์
ผศ.นพ. สุรเชษฎ์ วงศ์วิทยาพาณิชย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

สุนทร ศรมยุรา
รศ.นพ. สุนทร ศรมยุรา

อาจารย์ที่ปรึกษา

สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ
รศ.พญ. สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

มโนชญ์ สุวรรณศรี
ผศ.นพ. มโนชญ์ สุวรรณศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
รศ.นพ. วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ณัฐพล ตั้งจิตรุ่งโรจน์
นพ. ณัฐพล ตั้งจิตรุ่งโรจน์

แพทย์

มณฑิรา ศิริ
พญ. มณฑิรา ศิริ

แพทย์