พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

          “เพื่อสร้างและพัฒนาแพทย์นิติเวชผู้เป็นเลิศ สามารถทำหน้าที่ต่อในกระบวนการยุติธรรมในบริบทของประเทศได้อย่างเหมาะสม มีทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญและจริยธรรมวิชาชีพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของระบบสาธารณสุขของประเทศได้อย่างดีที่สุด รวมถึงสามารถปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างสมบูรณ์”
          แพทย์นิติเวชที่เป็นเลิศนั้น ต้องมีทั้งความรู้นิติเวชศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ และกฎหมาย ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งต้องลึกถึงระดับสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ได้ (evidence-based knowledge) อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานแบบมืออาชีพและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของสังคม ก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่ความทั้งคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีทางปกครอง รวมทั้งคดีทางจริยธรรมที่ดำเนินการพิจารณาโดยองค์กรวิชาชีพ รวมถึงให้ร่วมในระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตามที่สังคมต้องการ ได้แก่ การร่วมดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางนิติเวชศาสตร์ การให้ความเห็นและวินิจฉัยที่เป็นส่วนของระบบสถิติชีพสำหรับการวางแผนนโยบายทางสาธารณสุข เป็นต้น
          การฝึกอบรมแพทย์นิติเวชให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น ภาควิชานิติเวชศาสตร์จัดการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้เองอย่างเหมาะสมถูกต้อง โดยผ่านการกำกับดูแล การประเมินผล การสะท้อนการประเมินผลและสะท้อนการเรียนรู้ และยังสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่อง โดยต้องมีความสามารถทำการศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและมีทักษะที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตลอดชีวิต ภาควิชานิติเวชศาสตร์ยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้เสียชีวิตรวมถึงญาติ ผู้ร่วมงาน และองค์กร มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และมีทักษะการทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นแบบสหวิชาชีพได้
          อนึ่ง การจัดทำหลักสูตรฉบับนี้ อาศัยหลักสูตรมาตรฐานของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (มคว.๑) เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ และได้กำหนดเนื้อหาหลักสูตรที่มีความซับซ้อนและมีองค์ความรู้ที่เหนือกว่าหลักสูตรมาตรฐานเข้าไป เพื่อให้แพทย์นิติเวชที่จบการฝึกอบรมจากภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นเป็นเลิศในระดับประเทศและระดับสากล