บุคลากร

ปรียาดา สันตินิยม
นางสาว ปรียาดา สันตินิยม

เลขานุการภาควิชา

วรนุช อุยประเสริฐกุล
นาง วรนุช อุยประเสริฐกุล

ที่ปรึกษาคณะฯ

ณัฐภัสสร นรโคตร
นาง ณัฐภัสสร นรโคตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มณีรัตน์ สายทอง
นางสาว มณีรัตน์ สายทอง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปรัชญาพร จันทร์สว่าง
นางสาว ปรัชญาพร จันทร์สว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สิริ กิจทวีลาภ
นางสาว สิริ กิจทวีลาภ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุภาพร คงประสิทธิ์
นางสาว สุภาพร คงประสิทธิ์

พนักงานธุรการ

จุไรภรณ์ สุโนภักดิ์
นางสาว จุไรภรณ์ สุโนภักดิ์

พนักงานธุรการ

ศิริยาพร นามวงค์
นางสาว ศิริยาพร นามวงค์

พนักงานธุรการ

จารุมน ชูวงษ์วาน
นางสาว จารุมน ชูวงษ์วาน

พนักงานธุรการ : ผู้ช่วยเลขานุการหัวหน้าภาควิชา

กรรณิการ์ นาคทั่ง
นางสาว กรรณิการ์ นาคทั่ง

พนักงานธุรการ

ณฐสกร ม่วงศรี
นาย ณฐสกร ม่วงศรี

พนักงานธุรการ

ศรุชา งามศิลป์
นางสาว ศรุชา งามศิลป์

พนักงานสถานที่

ณัชพล บริบูรณ์วิกกัย
นาย ณัชพล บริบูรณ์วิกกัย

พนักงานทั่วไป

ญาดา ฉายแสง
นางสาว ญาดา ฉายแสง

นักวิชาการศึกษา

เกศนีย์ ขจรทรัพย์สกุล
นางสาว เกศนีย์ ขจรทรัพย์สกุล

นักวิชาการศึกษา

วิไลรัตน์ เตียงทิพย์
นางสาว วิไลรัตน์ เตียงทิพย์

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ (หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพ)

ณัชธิญา แจ่มจำรัส
นาง ณัชธิญา แจ่มจำรัส

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

สุชัญญา พูลสุข
นางสาว สุชัญญา พูลสุข

นักวิทยาศาสตร์ (หัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติซีโรโลยี)

รติพร   อนันตธนารักษ์
นางสาว รติพร อนันตธนารักษ์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

จิตสุภา ธงด่านทวน
นางสาว จิตสุภา ธงด่านทวน

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาวนา นุ่มน้อย
นางสาว ภาวนา นุ่มน้อย

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฐิติตาเนฟจูน ตันติฉันทะวงศ์
นางสาว ฐิติตาเนฟจูน ตันติฉันทะวงศ์

พนักงานทั่วไป

ปิ่นนารี สังกรธนกิจ
นางสาว ปิ่นนารี สังกรธนกิจ

ที่ปรึกษาคณะฯ

นวรัตน์ อายุยืน
นางสาว นวรัตน์ อายุยืน

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หัวหน้าห้องปฏิบัติการวัตถุพยาน)

นริศรา อุปถัมภ์
นางสาว นริศรา อุปถัมภ์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศรัณย์พร ชัยเมือง
นางสาว ศรัณย์พร ชัยเมือง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

อรสุธี จันทร์นิ่ม
นางสาว อรสุธี จันทร์นิ่ม

นักวิทยาศาสตร์ (หัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติพิษวิทยา)

ดรุณรัตน์ แก้วมูล
นางสาว ดรุณรัตน์ แก้วมูล

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

สุนิตดา ขาวทอง
นางสาว สุนิตดา ขาวทอง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

สุรัตนา ห่วงทอง
นางสาว สุรัตนา ห่วงทอง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศิริลักษณ์ สุคะตะ
นางสาว ศิริลักษณ์ สุคะตะ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

พิชชา ฟักจันทร์
นางสาว พิชชา ฟักจันทร์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิโลบล บุญกระจ่าง
นางสาว นิโลบล บุญกระจ่าง

นักวิทยาศาสตร์

อิสราภรณ์ นิธิโชติชัยสิริ
นาง อิสราภรณ์ นิธิโชติชัยสิริ

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงานพิเศษ

ภัทรานิษฐ์ บุญมา
นางสาว ภัทรานิษฐ์ บุญมา

พนักงานทั่วไป

อรทัย ศุภมงคล
นาง อรทัย ศุภมงคล

ที่ปรึกษาคณะฯ

อัญชลี ลำดวน
นางสาว อัญชลี ลำดวน

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หัวหน้าห้องปฏิบัติการฮีสโตเคมี)

อมลรดา ยินดีชัย
นางสาว อมลรดา ยินดีชัย

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

อารญา เขมะพรรคพงษ์
นางสาว อารญา เขมะพรรคพงษ์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศศิธร รื่นพล
นาง ศศิธร รื่นพล

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

สุทัสสา ทองประเทือง
นางสาว สุทัสสา ทองประเทือง

นักวิทยาศาสตร์

บังอร จอกแก้ว
นาง บังอร จอกแก้ว

พนักงานทั่วไป

กมลทิพย์ ศรีโสภา
นางสาว กมลทิพย์ ศรีโสภา

พยาบาล (หัวหน้าหน่วยนิติเวชคลินิก)

ลัดดา เพชรสังหาร
นางสาว ลัดดา เพชรสังหาร

พยาบาล

รัตนา ภพตระกูล
นางสาว รัตนา ภพตระกูล

พยาบาล

อุไรวรรณ นาคกระแสร์
นาง อุไรวรรณ นาคกระแสร์

พยาบาล

อำไพ วงศ์เรณู
นาง อำไพ วงศ์เรณู

ผู้ช่วยพยาบาล

ณัฎฐ์สุมน ชลัชสิริชนาธิป
นางสาว ณัฎฐ์สุมน ชลัชสิริชนาธิป

พนักงานทั่วไป

นุจรินทร์ ศิริกิจ
นางสาว นุจรินทร์ ศิริกิจ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หัวหน้าธุรการนิติพยาธิ)

นันทวัลย์ หลักแก้ว
นางสาว นันทวัลย์ หลักแก้ว

พนักงานธุรการ

บุณยวีร์ ใจดี
นาย บุณยวีร์ ใจดี

พนักงานผ่าและรักษาศพ (หัวหน้าพนักงานผ่าและรักษาศพ)

สุขเกษม คล้อยเขษม
นาย สุขเกษม คล้อยเขษม

พนักงานผ่าและรักษาศพ

สุทัศน์ นาคสาม
นาย สุทัศน์ นาคสาม

พนักงานผ่าและรักษาศพ

นรเทพ ภู่ช้าง
นาย นรเทพ ภู่ช้าง

พนักงานผ่าและรักษาศพ

วราวุฒิ ฉุยกรม
นาย วราวุฒิ ฉุยกรม

พนักงานผ่่าและรักษาศพ

เอนกทรัพย์ ม่วงคุ้ม
นาย เอนกทรัพย์ ม่วงคุ้ม

พนักงานผ่าและรักษาศพ

ประสิทธิ์ แสงครุฑ
นาย ประสิทธิ์ แสงครุฑ

พนักงานผ่าและรักษาศพ

พรพิพล เล็บขาว
นาย พรพิพล เล็บขาว

พนักงานผ่าและรักษาศพ

พิพรรธ เล็บขาว
นาย พิพรรธ เล็บขาว

พนักงานผ่าและรักษาศพ

ธวัชชัย คุรุกุล
นาย ธวัชชัย คุรุกุล

พนักงานผ่าและรักษาศพ

ณัฐพล เตชะสิทธิโชค
นาย ณัฐพล เตชะสิทธิโชค

พนักงานผ่าและรักษาศพ

สุขสันต์ ฉุยกรม
นาย สุขสันต์ ฉุยกรม

พนักงานผ่าและรักษาศพ