การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด DNA Testing

การตรวจพิสูจน์ ความสัมพันธ์ทางสายเลือด D N A T e s t i n g
ห้องปฏิบัติการนิติซีโรโลยี ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ให้บริการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ในกรณี
-  บิดา-มารดา-บุตร               -  ยาย/ป้า/น้า-หลาน
-  บิดา-บุตร/มารดา-บุตร         -  ปู่/ลุง-หลานชาย
-  พี่-น้อง

ผู้ประสงค์ขอรับบริการ โปรดโทรติดต่อนัดหมายที่หมายเลข 02-4196327 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด