เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะเป็นสถาบันชั้นนำทางนิติเวชศาสตร์เพื่อแผ่นดิน และประชาชน

พันธกิจ

Mission

1.  จัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะฯเพื่อเป็นสถาบันชั้นนำด้านการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม  
2.  ให้บริการทางการแพทย์เพื่อเป็นสถาบันชั้นนำด้านนิติพยาธิ นิติเวชคลินิก และการบริการทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3.  ส่งเสริมการวิจัยด้านนิติเวชศาสตร์ และนิติวิทยาศาสตร์ให้มีผลงานที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ

สาขาวิชา

Divisions

  • สาขาวิชานิติซีโรโลยี
    (Division of Forensic Serology)
  • สาขาวิชานิติพยาธิและห้องปฏิบัติการฮิสโตเคมี
    (Division of Forensic Pathology and Histochemistry Laboratory)
  • สาขาวิชานิติพิษวิทยา
    (Division of Forensic Toxicology)
ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด DNA Testing

อ่านต่อ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขานิติเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

ความรู้สู่ประชาชน

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ภาควิชานิติเวชศาสตร์
Department of Forensic Medicine

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 1,9

โทรศัพท์: 0-2419-6547-8
โทรสาร: 0-2411-3426