ผู้บริหาร

วิชัย วงศ์ชนะภัย

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.นพ. วิชัย วงศ์ชนะภัย

พีรยุทธ เฟื่องฟุ้ง
รองหัวหน้าภาควิชา

อ.ดร.นพ. พีรยุทธ เฟื่องฟุ้ง