ภาควิชานิติเวชศาสตร์
- สาขาวิชานิติซีโรโลยี
(Division of Forensic Serology)
- สาขาวิชานิติพยาธิและห้องปฏิบัติการฮิสโตเคมี
(Division of Forensic Pathology and Histochemistry Laboratory)
- สาขาวิชานิติพิษวิทยา
(Division of Forensic Toxicology)
- สาขาวิชานิติเวชคลินิก
(Division of Clinical Forensic Medicine)
- สาขาวิชาวัตถุพยาน
(Division of Biological Trace Evidence)
- สำนักงานกิจการหัวหน้าภาควิชา
(Chairman’s Affairs Office of Department of Forensic Medicine)
- สำนักงานภาควิชานิติเวชศาสตร์
(Administrative Office of Department of Forensic Medicine Department)
- หน่วยการศึกษาและวิจัย
(Education Research Unit)
- หน่วยพัฒนาคุณภาพ
(Quality Development Unit)
- หน่วยรับสิ่งส่งตรวจ
(Specimen Reception Unit)
- ห้องปฏิบัติการวัสดุทางวิชาการ ด้านนิติเวชศาสตร์
(Laboratory of Developing Forensic Specimens & Museum)