ทุนการศึกษา
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ทุนโครงการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology; TGIST)
ทุนสนับสนุนการ วิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program; YSTP)
ทุนโครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ทุนศึกษาต่างประเทศ
ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)
ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนแพทย์ประจำบ้านกับนานาชาติ ปี2558
Scholarships for Foreign Medical
ทุนบัณฑิตศึกษา
ทุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา
ทุนบัณฑิตศึกษา
ทุนบัณฑิตวิทยาลัย
ทุน/รางวัลเรียนดี
ทุน “อาจารย์จักษุวิทยา"
ทุน “มาริษา-ชลธี”
ทุนคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ทุนสนับสนุนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์เฟลโลว์
ศ.นพ.สมภพ เรืองตระกูล
ศ.พญ.คุณหญิงสุภา มาลากุล ณ อยุธยา