รายนามบุคลากร
ขณะนี้คุณกำลังอยู่หน้าที่ 1
หน้า 2 3 4 5 6 7 8  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวคมคาย  ทักษิยานนท์
    Miss Komkai  Taksiyanont
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะฯ
หน่วยงานที่สังกัด : สำนักงานกิจการหัวหน้าภาควิชา
ชื่อ - นามสกุล : นางวรนุช  อุยประเสริฐกุล
    Mrs.Worranut  Uiprasertkul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานที่สังกัด : สำนักงานภาควิชานิติเวชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล : นางณัฐภัสสร  นรโคตร
    Mrs.Natpassorn   Norrakot
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานนิติพยาธิ)
หน่วยงานที่สังกัด : สำนักงานภาควิชานิติเวชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวมณีรัตน์  สายทอง
    Miss Maneerat   Saithong
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หน่วยงานที่สังกัด : สำนักงานภาควิชานิติเวชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปรัชญาพร  จันทร์สว่าง
    Miss Pratchayaporn  Junsawang
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานที่สังกัด : สำนักงานภาควิชานิติเวชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุภาพร  คงประสิทธิ์
    Miss Supaporn   Kongpasit
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน่วยงานที่สังกัด : สำนักงานภาควิชานิติเวชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปรียานุช  แสงดี
    Miss Preeyanuch   Sangdee
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการหัวหน้าภาควิชา
หน่วยงานที่สังกัด : สำนักงานกิจการหัวหน้าภาควิชา
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจุไรภรณ์  สุโนภักดิ์
    Miss Juraiporn   Sunopak
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน่วยงานที่สังกัด : สำนักงานภาควิชานิติเวชศาสตร์
หน้า 2 3 4 5 6 7 8  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]