ทำเนียบอาจารย์
ขณะนี้คุณกำลังอยู่หน้าที่ 1
หน้า 2  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ. วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์
    Assoc. Prof. Dr. Visutr  Fongsiripaibul
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ.,ว.ว.(นิติเวชศาสตร์),วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),ป.ชั้นสูง(นิติเวชศาสตร์),วท.ม.(การแพทย์คลินิก),น.บ.,น.ม.,นบ.ท.,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.นพ. วิชัย  วงศ์ชนะภัย
    Assoc. Prof. Dr. Wichai  Wongchanapai
ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ.,วท.บ.(สถิติ),วท.ม.(การแพทย์คลินิก),ป.ชั้นสูง(นิติเวชศาสตร์),ว.ว.(นิติเวชศาสตร์)ร.บ.,น.บ.,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),Ph.D.(Pharm&Tox)
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Danchaivijitr S., Wongchanapai W., Assanasen S., Jintanothaitavorn D.
Microbial and heavy metal contamination of treated hospital wastewater in Thailand.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet..  2005.  88 Suppl 10 
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ. อนิรุต  วรวาท
    Mr. Anirut  Worawat
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., ว.ว.(นิติเวชศาสตร์)
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.พญ. สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง
    Assist. Prof. Dr. Supawon  Srettabunjong
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ.,ป.ชั้นสูง(นิติเวชศาสตร์),วท.ม.(การแพทย์คลินิก),ว.ว.(นิติเวชศาสตร์),น.บ.,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),M.Tox.,Guest Researcher at NIEHS (USA)
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Srettabunjong S.
A fatal heroin addict with myocardial lesion
Journal of the Medical Association of Thailand.  2009.  92  (2): 279-283.
Srettabunjong S.
Systemic Thromboembolism After Deep Vein Thrombosis Caused by Uterine Myomas.
The American Journal of Forensic Medicine and Pathology.  2013. 
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ. ปภาณุ  สุทธิประสิทธิ์
    Assist. Prof. Dr. Papanu  Suttipasit
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., ว.ว.(นิติเวชศาสตร์)
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Suttipasit P., Wongwittayapanich S.
Detection of prostate specific antigen and semenogelin in specimens from female rape victims
Journal of Forensic and Legal Medicine.  2018.  54  102-108.
Suttipasit P.
Genitoanal Injury in Sexually Assaulted Adult Women: Six-Year Retrospective in Bangkok
The American journal of forensic medicine and pathology.  2018.  39  (4): 312-324.
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ. นิติกร   โปริสวาณิชย์
    Mr. Nitikorn  Poriswanish
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., ป.บัณฑิต(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขานิติเวชศาสตร์), น.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), ว.ว.(นิติเวชศาสตร์),
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Poriswanish N., Neumann R., Wetton J.H., Wagstaff J., Larmuseau M.H.D., Jobling M.A., May C.A.
Recombination hotspots in an extended human pseudoautosomal domain predicted from double-strand break maps and characterized by sperm-based crossover analysis
PLoS Genetics.  2018.  14  (10):
หน้า 2  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]