พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะฯเพื่อเป็นสถาบันอ้างอิงด้านการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม
2. ให้บริการทางการแพทย์เพื่อเป็นสถาบันอ้างอิงด้านนิติเวชคลินิก นิติพยาธิ และการบริการทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการวิจัยด้านนิติเวชศาสตร์ และนิติวิทยาศาสตร์ ให้มีผลงานที่มีคุณภาพในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะเป็นสถาบันอ้างอิงทางนิติเวชศาสตร์ของแผ่นดิน