คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ข่าวสารภาควิชา

= = ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เสนอแนะ ชมเชย = =

Download คู่มือการส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ และ แบบฟอร์มใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Download คู่มือการส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์
ข่าวสารภาควิชาทั้งหมด>>
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม

เอกสารประกอบการประชุม "ห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์พบผู้รับบริการ ประจำปี 2561"
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม ทั้งหมด>>
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พันธกิจ

·      ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริม เอื้อให้เกิดความรู้ การประสานงาน  การติดตามผลการบริการ  และการพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการยุติธรรม เป็นที่พึงแก่ประชาชนทุกระดับโดยเท่าเทียมกัน

วิสัยทัศน์

·         ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะเป็นสถาบันทางนิติเวชศาสตร์ ของแผ่นดิน เป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ บริการ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล