ผู้บริหาร
ขณะนี้คุณกำลังอยู่หน้าที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : รศ.นพ.วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์
    Assoc. Prof. Dr.Visutr  Fongsiripaibul
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ.,ว.ว.(นิติเวชศาสตร์),วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),ป.ชั้นสูง(นิติเวชศาสตร์),วท.ม.(การแพทย์คลินิก),น.บ.,น.ม.,นบ.ท.,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.นพ.วิชัย  วงศ์ชนะภัย
    Assoc. Prof. Dr.Wichai  Wongchanapai
ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ.,วท.บ.(สถิติ),วท.ม.(การแพทย์คลินิก),ป.ชั้นสูง(นิติเวชศาสตร์),ว.ว.(นิติเวชศาสตร์)ร.บ.,น.บ.,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),Ph.D.(Pharm&Tox)
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Danchaivijitr S., Wongchanapai W., Assanasen S., Jintanothaitavorn D.
Microbial and heavy metal contamination of treated hospital wastewater in Thailand.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet..  2005.  88 Suppl 10