หลักสูตรภาควิชานิติเวชศาสตร์
     -  แพทยศาสตรบัณฑิต (วิชานิติเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5)
     -  แพทยศาสตรบัณฑิต (วิชานิติเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6)
     -  หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร
     -  หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์
     -  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (วิชาเอกนิติเวชศาสตร์)